What is YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! is a website for Los Angeles County Residents to apply for and to view their benefits online. Click any of the navigation links in the center panel to get started.

Currently, YourBenefitsNow! supports CalWORKs, CalFresh, General Relief and MediCal applications.

If you need help in your language, call your local county office. You have the right to ask for help in your own language. There is no cost for this help.

Americans with Disabilities Act

Do you have a disability that makes it hard for you to apply for benefits or meet program requirements? We can give you extra help.

The law protects people with physical, mental, and developmental disabilities as well as others with serious health problems.

Click here to download the DPSS ADA Brochure.

For more information about the how DPSS can help you under the ADA, click here to go to the DPSS ADA Website.

YBN Tutorials

How To Login
Register An Account
Submitting An Application
Case Status
Benefit Information
Viewing Worker Information
Schedule Appointment to Apply for Benefits
Submit SAR7 or QR7 Online

Downloadable Forms

Please click on a form name to download a form from the below list.
Filter
Languages Programs

Form Name Program Language
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Chinese
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Tagalog
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Vietnamese
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Russian
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Armenian
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de la Salud (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Spanish
Authorization for Use And Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-4 GRMH) General Relief English
ការអនុញ្ញាតសំរាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងបញ្ចេញ ព័ត៌មានអំពីការគាំពារសុខភាព (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Cambodian
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-4 GRMH) General Relief Korean
Mental Health Assessment for General Relief (ABP 1676-3 GRMH) General Relief English
AVISO IMPORTANTE SOBRE UNA DIRECCIÓN POSTAL (PA 1815) General Relief Spanish
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ TÍN (PA 1815) General Relief Vietnamese
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШЕГО ПОЧТОВОГО АДРЕСА (PA 1815) General Relief Russian
ԿԱՐԵՎՈՐ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ՀԱՍՑԵԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (PA 1815) General Relief Armenian
有關郵寄地址的重要通知 (PA 1815) General Relief Chinese
សេចក្តីជូនដំណឹងដ៏សំខាន់ - ស្តីអំពីអាសយដ្ឋានសំរាប់ប្រៃសណីយ៍ (PA 1815) General Relief Cambodian
우편 주소에 대한 중요 통지서 (PA 1815) General Relief Korean
MAHALAGANG PAUNAWA TUNGKOL SA DIREKSIYONG PANGKOREO (PA 1815) General Relief Tagalog
Important Notice About a Mailing Address (PA 1815) General Relief English
Homeless General Relief Emergency Housing/Food Assistance Decision (ABP 532) General Relief English
РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ В ПОЛУЧЕНИИ ЖИЛЬЯ/ПИТАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Russian
ԱՆՏՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՊԱՂ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ/ՍՆՆԴԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ (ABP 532) General Relief Armenian
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR) VỀ NƠI Ở KHẨN CẤP/TRỢ CẤP THỰC PHẨM KHẨN CẤP CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ (ABP 532) General Relief Vietnamese
PASYA SA BIGLAANG PANGANGAILANGAN SA PABAHAY/TULONG SA PAGKAIN NG WALANG TAHANAN SA GENERAL RELIEF (ABP 532) General Relief Tagalog
노숙자 일반 구호 (GR) 긴급 주거/식품 보조에 대한 결정 (ABP 532) General Relief Korean
ការសម្រេចចិត្តផ្តល់ទីលំនៅ/ជំនួយម្ហូបអាហារសម្រាប់គ្រាអាសន្នសម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រកនៃកម្មវិធីជំនួយទូទៅ (ABP 532) General Relief Cambodian
無家可歸的一般救濟緊急住房/食物援助決定 (ABP 532) General Relief Chinese
DECISIÓN EN LA ASISTENCIA DE VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR/ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE AYUDA GENERAL (ABP 532) General Relief Spanish
Physical Health Assessment for General Relief (ABP 1676-1) General Relief English
ĐƠN XIN PHÚC LỢI CỨU TRỢ TỔNG QUÁT (GR 20) General Relief Vietnamese
일반 구호 (GR) 신청서 (GR 20) General Relief Korean
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Russian
APPLIKASYON SA GENERAL RELIEF (GR 20) General Relief Tagalog
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (GENERAL RELIEF, GR) ԴԻՄՈՒՄ (GR 20) General Relief Armenian
ពាក្យស្នើសុំជំនួយទូទៅ (GR 20) General Relief Cambodian
一般救濟 (GR) 申請表 (GR 20) General Relief Chinese
Application for General Relief (GR 20) General Relief English
SOLICITUD DE AYUDA GENERAL (GR 20) General Relief Spanish
Authorization for Use and Disclosure of Protected Health Information (ABP 1676-2) General Relief English
Autorización Para El Uso Y Divulgación de la Información Protegida de Salud (ABP 1676-2) General Relief Spanish
보호 조치된 의료 정보 사용 및 양도에 대한 승인 (ABP 1676-2) General Relief Korean
Pahintulot Para Sa Paggamit At Pagsisiwalat Ng Protektadong Impormasyon Sa Kalusugan (ABP 1676-2) General Relief Tagalog
授權使用和公佈受保護的健康資訊 (ABP 1676-2) General Relief Chinese
ការអនុញ្ញាតសម្រាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ និង បញ្ចេញព័ត៌មានសុខភាពដែលបានគាំពារ (ABP 1676-2) General Relief Cambodian
Պահպանվող Առողջության Տեղեկության Օգտագործման և Բացահայտման Թույլտվություն (ABP 1676-2) General Relief Armenian
Cho Phép Sử Dụng Và Tiết Lộ Các Thông Tin Được Bảo Vệ Về Sức Khỏe (ABP 1676-2) General Relief Vietnamese
Разрешение на предоставление и использование закрытой/защищенной информации о здоровье (ABP 1676-2) General Relief Russian
Mga Karapatan at Pananagutan sa General Relief (GR 21) General Relief Tagalog
Quyền Hạn và Trách Nhiệm đối với Chương Trình Cứu Trợ Tổng Quát (GR 21) General Relief Vietnamese
一般救濟的權利與責任 (GR 21) General Relief Chinese
អំពីសិទ្ធិជំនួយទួទៅ និងការទទួលខុសត្រូវ (GR 21) General Relief Cambodian
Ընդհանուր Օժանդակության Իրավունքները և Պարտականությունները (GR 21) General Relief Armenian
Права и обязанности по программе General Relief (GR 21) General Relief Russian
General Relief Rights and Responsibilities (GR 21) General Relief English
Derechos y Responsabilidades de la Ayuda General (GR 21) General Relief Spanish
일반 구호(GR) 권리와 의무 (GR 21) General Relief Korean
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs English
ADA բրոշյուր (ADA-PUB3) All Programs Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs English
Folleto de ADA (ADA-PUB3) All Programs Spanish
Bản Thông Tin Chỉ Dẫn Về ADA (ADA-PUB3) All Programs Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Tagalog
Брошюра ADA (ADA-PUB3) All Programs Russian
ADA 안내책자 (ADA-PUB3) All Programs Korean
ADA 手冊 (ADA-PUB3) All Programs Chinese
កូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយអំពី ADA (ADA-PUB3) All Programs Cambodian
Información sobre la solicitud de impuestos del hogar (RFTHI) Medi-Cal Spanish
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal English

Resources

CalFresh Fact Sheets
California Department of Social Services
CalWORKS Fact Sheets
CBO/FBO listing
Contact DPSS
Covered California
Customer Satisfaction Survey
Department of Children and Family Services
Department of Health Care Services
District Addresses and Hours of Operations
DPSS Program Information
EatFresh.org
EBT ATM locator
EBT Client Website
eNotices Tutorial
In-Home Supportive Services
LA County Helps
Other County Services
Outreach Calendar
Register To Vote
Report Fraud
WIC Mobile

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
For Case Information, please contact your case worker.
If you need help in your language, call your local county office. You have the right to ask for help in your own language. There is no cost for this help.
Technical issue using this website? Please contact the Webmaster