តើ YourBenefitsNow! ជាអ្វីទៅ?

YourbenefitsNow! គឺជាគេហទំព័រសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុង Los Angeles ខោនធី ប្រើក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ និង ពិនិត្យមើលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់គេតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ។ សូមចុចតំណការរុករកនៅកណ្តាលផ្ទាំងទំព័រដើម្បីចាប់ផ្តើម ។

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, YourbenefitsNow! អាចប្រើបានសំរាប់កម្មវិធី CalWORKs, CalFresh, General Relief និង MediCal ។

Americans with Disabilities Act

តើអ្នកមានពិការភាពដែលធ្វើឱ្យមានការពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ ឬ ធ្វើតាមសេចក្តីតម្រូវនៃកម្មវិធីដែរឬទេ? យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវជំនួយបន្ថែម។

ច្បាប់ការពារដល់មនុស្សដែលពិការផ្នែករាងកាយ ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ និងមនុស្សពិការរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងមនុស្សដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ផងដែរ។

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកូនសៀវភៅផ្ទុកព័ត៌មានអំពី DPSS ផ្នែក ADA ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរបៀបដែល DPSS អាចជួយអ្នកបាន ក្រោម ADA, សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DPSS ផ្នែក ADA ។

តើខ្ញុំមានលក្ខណសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់ដឹងថាបើសិនជា អ្នកមានលក្ខសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

សូមចុចត្រង់នេះ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យខណ្ឌ និង ពេលម៉ោងធ្វើការ

ការបង្រៀនរបៀបប្រើ YBN

Downloadable Forms

Please click on a form name to download a form from the below list.
Filter
Languages Programs

Form Name Program Language
ABP 1676-4 GRMH General Relief Chinese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Tagalog
ABP 1676-4 GRMH General Relief Vietnamese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Russian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Armenian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Spanish
ABP 1676-4 GRMH General Relief English
ABP 1676-4 GRMH General Relief Cambodian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Korean
ABP 1676-4 GRMH General Relief Farsi
ABP 1676-3 GRMH General Relief English
GR-Health Assessment (ABP_1676-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Vietnamese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Korean
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Russian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Tagalog
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Armenian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Cambodian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Chinese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Farsi
GR-Application (ABP_898-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Spanish
GR-Auth Disclosure of Health Info (ABP_1676-2) General Relief English
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Spanish
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Tagalog
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Russian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Korean
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Farsi
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Chinese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Cambodian
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Spanish
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal English

ប្រភពធនធាន

សេវាដទៃៗទៀតផ្តល់ជូនដោយខោនធី
ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ DPSS
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង DPSS
គេហទំព័រក្រសួងសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
រាយការណ៍ការគៃបន្លំប្រាក់ជំនួយ
គេហទំព័រ LA County Helps
គេហទំព័រសំរាប់អ្នកប្រើកាត EBT
គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
ក្រសួងកិច្ចការកូនក្មេងនិងគ្រួសារ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ប្រតិទិនផ្សព្វផ្សាយ
បញ្ជីរាយឈ្មោះ CBO/FBO
eatfresh.org
Covered California
ការបង្រៀនរបៀបប្រើសេចក្តីជូនដំណឹង-អេឡិចត្រូនិច
ការស្ទង់មតិការពេញចិត្ត របស់អតិថិជន
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalFresh
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalWORKs
ទីតាំងនៃម៉ាស៊ីន ATM EBT

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
សំរាប់ព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿង, សូមធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នក ។
តើមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬ? សូមទំនាក់ទំនងទៅ ប្រធានបណ្តាញ