Ano ang YourBenefitsNow!

YourBenefitsNow! ay isang web site para sa mga Naninirahan sa County ng Los Angeles upang mag-aplay at tingnan ang kanilang mga benepisyo sa online. I-klik ang alinman sa mga navigation link sa gitnang panel upang makapagsimula.

Sa kasalukuyan, ang YourBenefitsNow! ay sinusuportahan ang mga aplikasyon sa CalWORKs, CalFresh, General Relief at Medi-Cal.

Americans with Disabilities Act

Mayroon ka bang kapansanan na magiging mahirap para sa iyo na mag-aplay para sa mga benepisyo o matugunan ang mga pangangailangan sa programa? Maaari kaming magbigay sa iyo ng karagdagang tulong.

Ang batas ay pinoprotektahan ang mga taong may kapansanang pampisikal, pangkaisipan, at may kapansanan sa pag-unlad pati na rin ang iba pang may malubhang problema sa kalusugan.

I-klik dito upang i-download ang DPSS ADA Brochure.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makakatulong sa iyo ang DPSS sa ilalim ng ADA, i-klik dito upang pumunta sa DPSS ADA Website.

Ako ay Karapat-dapat para sa mga Benepisyo?

Pagtuturo Sa YBN

Paano Mag-login
Magparehistro Ng Akawnt
Pagsusumite ng Aplikasyon
Katayuan Ng Kaso
Impormasyon Ng Benepisyo
Matingnan ang Impormasyon ng Manggagawa
Pag-iiskedyul ng Tipanan Upang Mag-aplay para sa mga benepisyo
Pagsusumite ng SAR7 o QR7 sa Online

Downloadable Forms

Please click on a form name to download a form from the below list.
Filter
Languages Programs

Form Name Program Language
ABP 1676-4 GRMH General Relief Chinese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Tagalog
ABP 1676-4 GRMH General Relief Vietnamese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Russian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Armenian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Spanish
ABP 1676-4 GRMH General Relief English
ABP 1676-4 GRMH General Relief Cambodian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Korean
ABP 1676-4 GRMH General Relief Farsi
ABP 1676-3 GRMH General Relief English
GR-Health Assessment (ABP_1676-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Vietnamese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Korean
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Russian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Tagalog
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Armenian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Cambodian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Chinese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Farsi
GR-Application (ABP_898-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Spanish
GR-Auth Disclosure of Health Info (ABP_1676-2) General Relief English
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Spanish
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Tagalog
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Russian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Korean
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Farsi
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Chinese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Cambodian
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Spanish
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal English

Mapagkukunan

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Para sa Impormasyon sa Kaso, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong manggagawa ng kaso.
May teknikal bang problema sa paggamit ng website na ito? Mangyaring makipag-ugnayan sa Webmaster