Chương trình PhúcLợiCủaQuýVịNgayBâyGiờ! là gì?

Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) là mạng lưới điện toán dành cho cư dân của Quận Hạt Los Angeles để họ dùng nộp đơn xin và duyệt xét trực tuyến các phúc lợi của mình. Xin quý vị nhấp vào bất cứ tuyến nối kết định hướng nào trong bảng điều khiển nằm ở giữa màn hình để bắt đầu.

Hiện nay, trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) hỗ trợ cho việc nạp đơn xin hưởng CalWORKs, CalFresh, General Relief và MediCal

Đạo Luật về Người Mỹ Có Khuyết Tật (ADA)

Quý vị có khuyết tật gì khiến quý vị gặp khó khăn khi nạp đơn xin hưởng phúc lợi hoặc khó đáp ứng được những yêu cầu của chương trình không? Chúng tôi có thể giúp đỡ thêm cho quý vị.

Luật pháp bảo vệ che chở những người có khuyết tật về mặt tâm thần, thể lực và phát triển, cũng như các khuyết tật khác mang theo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Xin quý vị nhấn vào chỗ này để tải Tập Thông Tin Giới Thiệu về ADA Thuộc Sở DPSS xuống.

Muốn có thêm thông tin về cách thức Sở DPSS có thể giúp đỡ quý vị như thế nào theo đạo luật ADA, xin quý vị nhấn vào chỗ này để vào thăm Mạng Lưới ADA của Sở DPSS.

Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Không?

Quý vị có muốn kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện hay không, không?

Xin nhấn vào đây

Địa Chỉ và Giờ Làm Việc của các văn phòng khu vực

Những Hướng Dẫn về YBN

Làm Thế Nào để Đăng Nhập
Ghi Danh cho một Tài Khoản
Gửi Nạp Một Đơn Xin
Tình Trạng về Hồ Sơ
Thông Tin về Phúc Lợi
Xem Thông Tin về Cán Sự
Sắp Xếp Buổi Hẹn để Nạp Đơn Xin Hưởng Phúc Lợi
Gửi Nạp Mẫu SAR7 hoặc QR7 qua Trực Tuyến

Downloadable Forms

Please click on a form name to download a form from the below list.
Filter
Languages Programs

Form Name Program Language
ABP 1676-4 GRMH General Relief Chinese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Tagalog
ABP 1676-4 GRMH General Relief Vietnamese
ABP 1676-4 GRMH General Relief Russian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Armenian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Spanish
ABP 1676-4 GRMH General Relief English
ABP 1676-4 GRMH General Relief Cambodian
ABP 1676-4 GRMH General Relief Korean
ABP 1676-4 GRMH General Relief Farsi
ABP 1676-3 GRMH General Relief English
GR-Health Assessment (ABP_1676-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Vietnamese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Korean
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Russian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Tagalog
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Armenian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Cambodian
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Chinese
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Farsi
GR-Application (ABP_898-1) General Relief English
GR-Application (ABP_898-1) General Relief Spanish
GR-Auth Disclosure of Health Info (ABP_1676-2) General Relief English
Self-Certification Form for Motor Vehicle-CALWORKS CW80 CalWORKs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Armenian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs English
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Spanish
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Vietnamese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Tagalog
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Russian
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Korean
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Farsi
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Chinese
ADA Brochure (ADA-PUB3) All Programs Cambodian
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal Spanish
Request for Tax Household Information (RFTHI) Medi-Cal English

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng