តើ YourBenefitsNow! ជាអ្វីទៅ?

YourbenefitsNow! គឺជាគេហទំព័រសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុង Los Angeles ខោនធី ប្រើក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ និង ពិនិត្យមើលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់គេតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ។ សូមចុចតំណការរុករកនៅកណ្តាលផ្ទាំងទំព័រដើម្បីចាប់ផ្តើម ។

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, YourbenefitsNow! អាចប្រើបានសំរាប់កម្មវិធី CalWORKs, CalFresh, General Relief និង MediCal ។

Americans with Disabilities Act

តើអ្នកមានពិការភាពដែលធ្វើឱ្យមានការពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ ឬ ធ្វើតាមសេចក្តីតម្រូវនៃកម្មវិធីដែរឬទេ? យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវជំនួយបន្ថែម។

ច្បាប់ការពារដល់មនុស្សដែលពិការផ្នែករាងកាយ ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ និងមនុស្សពិការរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងមនុស្សដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ផងដែរ។

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកូនសៀវភៅផ្ទុកព័ត៌មានអំពី DPSS ផ្នែក ADA ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរបៀបដែល DPSS អាចជួយអ្នកបាន ក្រោម ADA, សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DPSS ផ្នែក ADA ។

តើខ្ញុំមានលក្ខណសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់ដឹងថាបើសិនជា អ្នកមានលក្ខសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

សូមចុចត្រង់នេះ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យខណ្ឌ និង ពេលម៉ោងធ្វើការ

ការបង្រៀនរបៀបប្រើ YBN

Support Page

បើសិនជា អ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងរបស់អ្នក, សូមធ្វើការទាក់ទងនឹងអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នក ។

* ប្រភេទនៃបញ្ហា:
*
អីម៉េល:
លេខទូរស័ព្ទ: Ext:
* ប្រធានបទ:
* ការពណ៌នា:
* រូបភាពបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអក្សរ:

ប្រភពធនធាន

សេវាដទៃៗទៀតផ្តល់ជូនដោយខោនធី
ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ DPSS
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង DPSS
គេហទំព័រក្រសួងសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
រាយការណ៍ការគៃបន្លំប្រាក់ជំនួយ
គេហទំព័រ LA County Helps
គេហទំព័រសំរាប់អ្នកប្រើកាត EBT
គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
ក្រសួងកិច្ចការកូនក្មេងនិងគ្រួសារ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ប្រតិទិនផ្សព្វផ្សាយ
បញ្ជីរាយឈ្មោះ CBO/FBO
eatfresh.org
Covered California
ការបង្រៀនរបៀបប្រើសេចក្តីជូនដំណឹង-អេឡិចត្រូនិច
ការស្ទង់មតិការពេញចិត្ត របស់អតិថិជន
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalFresh
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalWORKs
ទីតាំងនៃម៉ាស៊ីន ATM EBT

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
សំរាប់ព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿង, សូមធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នក ។
តើមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬ? សូមទំនាក់ទំនងទៅ ប្រធានបណ្តាញ