តើ YourBenefitsNow! ជាអ្វីទៅ?

YourbenefitsNow! គឺជាគេហទំព័រសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុង Los Angeles ខោនធី ប្រើក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ និង ពិនិត្យមើលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់គេតាមបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត ។ សូមចុចតំណការរុករកនៅកណ្តាលផ្ទាំងទំព័រដើម្បីចាប់ផ្តើម ។

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ, YourbenefitsNow! អាចប្រើបានសំរាប់កម្មវិធី CalWORKs, CalFresh, General Relief និង MediCal ។

Americans with Disabilities Act

តើអ្នកមានពិការភាពដែលធ្វើឱ្យមានការពិបាកសំរាប់អ្នកក្នុងការដាក់ពាក្យសុំប្រយោជន៍ជំនួយ ឬ ធ្វើតាមសេចក្តីតម្រូវនៃកម្មវិធីដែរឬទេ? យើងអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវជំនួយបន្ថែម។

ច្បាប់ការពារដល់មនុស្សដែលពិការផ្នែករាងកាយ ផ្នែកសតិអារម្មណ៍ និងមនុស្សពិការរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត ព្រមទាំងមនុស្សដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ផងដែរ។

សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីទាញយកកូនសៀវភៅផ្ទុកព័ត៌មានអំពី DPSS ផ្នែក ADA ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីអំពីរបៀបដែល DPSS អាចជួយអ្នកបាន ក្រោម ADA, សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ DPSS ផ្នែក ADA ។

តើខ្ញុំមានលក្ខណសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

តើអ្នកចង់ដឹងថាបើសិនជា អ្នកមានលក្ខសម្បត្តិទទួលជំនួយ ដែរឬទេ?

សូមចុចត្រង់នេះ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យខណ្ឌ និង ពេលម៉ោងធ្វើការ

ការបង្រៀនរបៀបប្រើ YBN

សេចក្តីប្រកាស

AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877)449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (951)237-2623, (209)759-0375, (916)425-3415, (725)333-3998, and (916)425-3415. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

VITA Announcement

The VITA Appointment feature is currently suspended due to the government shutdown.


AnnouncementImage

YourBenefitsNow,
both the dpssbenefits website and the DPSS Mobile App will be
DOWN FOR SYSTEM MAINTENANCE
Sunday, January 20, 2019 at 6:00 AM to 12:00 PM


During this time, apply for benefits, case information, update or PIN reset might not be available.


We are sorry for the inconvenience.


AnnouncementImage

ALERT!!!
Telephone and Cell Phone Text Scam!

DPSS has recently been made aware of a new telephone and cell phone text scam that is affecting DPSS customers/EBT cardholders! Scammers are identifying themselves as CalWORKs or Social Services and stating that your EBT card has been compromised or closed. The caller/text is then prompting the customer for his/her 16 digit EBT card number and security PIN. The text then prompts you to call a number to reactivate your card.

As a reminder, it is critical to maintain the confidentiality of your identity and your EBT card’s information. To help you reduce your risk of identity theft, unless while working with a case worker, the Department of Public Social Services will never require you to give us your personal information over the phone, by text message or via email. Protecting your information is one of the Department of Public Social Services’ main priorities. The only way we can safely accept your information at this time is by you submitting it through the Customer Service Center, Your Benefits Now, by fax, or in person at one of the department’s offices.

Here are a few ways to make sure your identity is not compromised:
• know who you share information with;
• store and dispose of your personal information securely, especially your Social Security number;
• ask questions before deciding to share your personal information;
• and maintain appropriate security on your electronic devices.

If you suspect that you have been a victim of this scam, please call the DPSS Customer Service Call Center at

Local Numbers:
(626) 569-1399
(310) 258-7400
(818) 701-8200
Toll Free Number:
(866) 613-3777

For additional information about scams, visit California EBT site.

ប្រភពធនធាន

សេវាដទៃៗទៀតផ្តល់ជូនដោយខោនធី
ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ DPSS
សូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង DPSS
គេហទំព័រក្រសួងសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
រាយការណ៍ការគៃបន្លំប្រាក់ជំនួយ
គេហទំព័រ LA County Helps
គេហទំព័រសំរាប់អ្នកប្រើកាត EBT
គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
ក្រសួងកិច្ចការកូនក្មេងនិងគ្រួសារ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ប្រតិទិនផ្សព្វផ្សាយ
បញ្ជីរាយឈ្មោះ CBO/FBO
eatfresh.org
Covered California
ការបង្រៀនរបៀបប្រើសេចក្តីជូនដំណឹង-អេឡិចត្រូនិច
ការស្ទង់មតិការពេញចិត្ត របស់អតិថិជន
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalFresh
ទំព័រព័ត៌មានអំពី CalWORKs
ទីតាំងនៃម៉ាស៊ីន ATM EBT

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
 ប៉ូតុងសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

សំរាប់ព័ត៌មានអំពីសំណុំរឿង, សូមធ្វើការទាក់ទងទៅអ្នកកាន់សំណុំរឿងរបស់អ្នក ។
តើមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬ? សូមទំនាក់ទំនងទៅ ប្រធានបណ្តាញ