Chương trình PhúcLợiCủaQuýVịNgayBâyGiờ! là gì?

Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) là mạng lưới điện toán dành cho cư dân của Quận Hạt Los Angeles để họ dùng nộp đơn xin và duyệt xét trực tuyến các phúc lợi của mình. Xin quý vị nhấp vào bất cứ tuyến nối kết định hướng nào trong bảng điều khiển nằm ở giữa màn hình để bắt đầu.

Hiện nay, trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! (YourBenefitsNow!) hỗ trợ cho việc nạp đơn xin hưởng CalWORKs, CalFresh, General Relief và MediCal

Đạo Luật về Người Mỹ Có Khuyết Tật (ADA)

Quý vị có khuyết tật gì khiến quý vị gặp khó khăn khi nạp đơn xin hưởng phúc lợi hoặc khó đáp ứng được những yêu cầu của chương trình không? Chúng tôi có thể giúp đỡ thêm cho quý vị.

Luật pháp bảo vệ che chở những người có khuyết tật về mặt tâm thần, thể lực và phát triển, cũng như các khuyết tật khác mang theo những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Xin quý vị nhấn vào chỗ này để tải Tập Thông Tin Giới Thiệu về ADA Thuộc Sở DPSS xuống.

Muốn có thêm thông tin về cách thức Sở DPSS có thể giúp đỡ quý vị như thế nào theo đạo luật ADA, xin quý vị nhấn vào chỗ này để vào thăm Mạng Lưới ADA của Sở DPSS.

Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện Hưởng Phúc Lợi Không?

Quý vị có muốn kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện hay không, không?

Xin nhấn vào đây

Địa Chỉ và Giờ Làm Việc của các văn phòng khu vực

Những Hướng Dẫn về YBN

Làm Thế Nào để Đăng Nhập
Ghi Danh cho một Tài Khoản
Gửi Nạp Một Đơn Xin
Tình Trạng về Hồ Sơ
Thông Tin về Phúc Lợi
Xem Thông Tin về Cán Sự
Sắp Xếp Buổi Hẹn để Nạp Đơn Xin Hưởng Phúc Lợi
Gửi Nạp Mẫu SAR7 hoặc QR7 qua Trực Tuyến

Quý vị muốn làm gì?

Các Thông Cáo

AnnouncementImage

ALERT!!! Social Media, Telephone and Cell Phone Text Scam!

The EBT Cardholder Call Center reports that a comment posted on social media is advising cardholders to call (877)449-7795 or cardholders are receiving calls or text messages from (951)237-2623, (209)759-0375, (916)425-3415, (725)333-3998, and (916)425-3415. These phone numbers are requesting the cardholder to provide their card number and PIN to have their benefits posted right away.

These are SCAMs to obtain cardholder information. These are NOT phone numbers associated with California EBT. It is important for you to protect your identity and case information. DPSS will never ask for your personal security PIN.

If you suspect that you are a victim of these SCAMs, call the DPSS Customer Service Call Center at (866) 613-3777 for help right away.


AnnouncementImage

VITA Announcement

The VITA Appointment feature is currently suspended due to the government shutdown.


AnnouncementImage

YourBenefitsNow,
both the dpssbenefits website and the DPSS Mobile App will be
DOWN FOR SYSTEM MAINTENANCE
Sunday, January 20, 2019 at 6:00 AM to 12:00 PM


During this time, apply for benefits, case information, update or PIN reset might not be available.


We are sorry for the inconvenience.


AnnouncementImage

ALERT!!!
Telephone and Cell Phone Text Scam!

DPSS has recently been made aware of a new telephone and cell phone text scam that is affecting DPSS customers/EBT cardholders! Scammers are identifying themselves as CalWORKs or Social Services and stating that your EBT card has been compromised or closed. The caller/text is then prompting the customer for his/her 16 digit EBT card number and security PIN. The text then prompts you to call a number to reactivate your card.

As a reminder, it is critical to maintain the confidentiality of your identity and your EBT card’s information. To help you reduce your risk of identity theft, unless while working with a case worker, the Department of Public Social Services will never require you to give us your personal information over the phone, by text message or via email. Protecting your information is one of the Department of Public Social Services’ main priorities. The only way we can safely accept your information at this time is by you submitting it through the Customer Service Center, Your Benefits Now, by fax, or in person at one of the department’s offices.

Here are a few ways to make sure your identity is not compromised:
• know who you share information with;
• store and dispose of your personal information securely, especially your Social Security number;
• ask questions before deciding to share your personal information;
• and maintain appropriate security on your electronic devices.

If you suspect that you have been a victim of this scam, please call the DPSS Customer Service Call Center at

Local Numbers:
(626) 569-1399
(310) 258-7400
(818) 701-8200
Toll Free Number:
(866) 613-3777

For additional information about scams, visit California EBT site.

Do You Have DPSS Mobile App?

Los Angeles County has a mobile phone application for Apple iOS and Google Android devices. You can get it from store by scanning the following QR codes, or searching DPSS Mobile App on Apple and Android marketplaces.
App Store Google play
App Store QR Code CLICK HERE Google play QR Code CLICK HERE
Phím đăng ký đi bầu

Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng