Những Người Sử Dụng Hiện Hữu

Sign in here with your Customer ID and PIN that was provided to you or your customized username and password.

Forget your password/PIN? Click here to reset your password/PIN

Quý Vị Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ

Đây có phải là lần đầu tiên quý vị sử dụng trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! không?

Nếu quý vị muốn khởi sự nạp đơn xin hưởng Phúc Lợi hoặc sử dụng các đặc trưng khác của trang mạng Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! Quý vị hãy ghi danh mở một tài khoản Phúc Lợi Của Quý Vị Ngay Bây Giờ! . Nếu quý vị đã có một hồ sơ và có một Số Căn Cước khách hàng (customer ID) gồm 10 con số và một Số PIN khách hàng gồm 6 con số rồi, quý vị có thể nạp đơn xin hưởng phúc lợi hoặc duyệt xét các thông tin thuộc hồ sơ của quý vị mà không cần phải ghi danh xin mở một tài khoản mới

Muốn Có Thông Tin Về Hồ Sơ, xin quý vị liên lạc với cán sự phụ trách hồ sơ của quý vị
Nếu quý vị cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi cho văn phòng địa phương trong quận của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu hỗ trợ bằng ngôn ngữ của riêng mình. Dịch vụ hỗ trợ này là miễn phí.
Quý vị có trở ngại kỹ thuật nào khi sử dụng mạng lưới điện toán này không? Xin liên lạc với Quản Lý Trang Mạng